Borszőlőültetvény telepítés támogatása (2018.02.15-2020.08.31.)

A pályázat száma: VP2-4.1.3.6-17
A pályázat témája: Borszőlőültetvény telepítés támogatása

A támogatási kérelmek benyújtása: 2018. február 15. napjától 2020. augusztus 31.

Az igényelhető támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás

A pályázat célja:

 • Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából
 • A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése.
 • A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új borszőlőültetvény telepítése
 • A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen:
  • geotextíliák elhelyezése,
  • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
  • tározó terek vízzáró szigetelése,
  • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.
 • Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása:
  • vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,
  • vízkivételi művek kialakítása,
  • új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése:
   •  szivattyúk, szűrők, csővezetékek, szerelvények, távvezérlő rendszerek, meteorológiai állomás, talajszondák,
  • vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
  • mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése,
  • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
  • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
 • Új telepítésű borszőlőültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése:
  • vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása,
  • új rendszer kiépítése, korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
  • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
  • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
Meglévő teraszok karbantartása esetében a Kifizető Ügynökség által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.
A projekt részét képező gép/eszköz/anyag/szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a támogatásban részesült bórszőlőültetvényt a projektmegvalósítás befejezésétől számított 13. borpiaci év végéig, művelésben tartja és a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1