Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

A pályázat száma: VP5-4.1.6-4.2.3-17
Pályázat témája: Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

A pályázat célja:

Magyarországon a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer feldolgozók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni. A felhívás alapvető célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

A támogatási kérelmek benyújtása: 2018. február 19. napjától 2020. február 18.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
Az 1. célterület esetében fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
Az 1. célterület esetében a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

1.) célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban:

 • Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek.
  • Kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása.
   • Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
   • Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
   • Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek világítási rendszereinek korszerűsítése.
   • Meglévő fóliaházakhoz, üvegborítású növényházakhoz, illetve meglévő hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz, gombatermesztő létesítményekhez, komposztüzemekhez kapcsolódóan temperált levegőjű létesítmények
   • Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése, tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje
   • Meglévő és használatban lévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek elbontását követően energiahatékonyabb, új fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek építése az elbontott épületek, építmények funkciójának betöltése céljából, valamint azoknak a működéshez szükséges új gépekkel, berendezésekkel való felszerelése, berendezése.
  • Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása.
   • Állattartó telepi épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
   • Állattartó telepi épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
   • Világítási rendszerek korszerűsítése;
   • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése;
   • Meglévő és használatban lévő állattartó telepi épületek, építmények elbontását követően energiahatékonyabb, új állattartó telepi épületek, építmények építése az elbontott épületek, építmények funkciójának betöltése céljából, valamint azoknak a működéshez szükséges új gépekkel, berendezésekkel való felszerelése, berendezése.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása a kertészeti üzemekben.
   A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a mezőgazdasági üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:
   • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása az állattartó gazdaságokban.
   A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a mezőgazdasági üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:
   • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

2.) célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben

Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatóak az alábbi bontásban:

 1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek
 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
  • Világítási rendszerek korszerűsítése
  • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése;
  • Meglévő és használatban lévő élelmiszeripari, illetve borászati üzemi épületek, építmények elbontását követően energiahatékonyabb, új élelmiszeripari, illetve borászati épületek, építmények építése az elbontott épületek, építmények funkciójának betöltése céljából, valamint azoknak a működéshez szükséges új gépekkel, berendezésekkel való felszerelése, berendezése.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
  Cél az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
  • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

A támogatást igénylőknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:
a) 50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező.
b) 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.

Támogatást igénylők köre

1.) célterület – Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret.
 • Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a Kormányhivatal igazolása alapján mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
 • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet.
 • Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni.
 • Egyéb, a Felhívás 5. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

2.) célterület – Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatóak.

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 10. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
 • a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I., illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul;
 • támogatási kérelemmel érintett TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;
 • a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják, vagy a VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás kapcsán Támogatói Okiratban részesültek.

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások abban az esetben jogosultak a támogatásra, amennyiben:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
 • a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I. termék feldolgozására, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul;
 • a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük kizárólag Annex I. termék, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;
 • a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják, vagy a VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás kapcsán támogatásban részesültek.

https://www.palyazat.gov.hu/vp5-416-423-17-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-3

A honlap további böngészéséhez a sütik használatát el kell fogadnia az "Elfogadom" gombra kattintva. Részletes tájékoztató

A www.pipacskonyvelo.hu weboldal látógatóinak számítógépét a rendszer ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Weboldalon minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Weboldal egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

Bezárás